Ytre Miljø – vårt ansvar

LNS har en tydelig miljøpolicy som sørger for at vi jobber aktivt for å ta vare på miljøet vårt, både lokalt og globalt.

Klima og natur
Vår policy er å minimere forurensning og utslipp til miljøet når vi utfører vårt arbeid. For å gjennomføre dette har vi strenge prosedyrer og omfattende planverk for ytre miljø. Før prosjektoppstart lages det klimabudsjett med langsiktig perspektiv. Klimabudsjettet optimaliseres, noe som ofte fører til ytterligere kutt i utslipp ved hjelp av innovative løsninger. Et eksempel på dette er Kringelmomyra i prosjektet E6 Svenningelv-Lien. Dette er en ny metode for å bygge vei over myr, som reduserer klimautslippet med 90 prosent. 

Et annet tiltak for å redusere utslipp er elektrifisering av maskinparken. LNS var første entreprenør i Skandinavia som benyttet elektrisk sprøyterigg i tunnel, vi har hybrid laster og piggmaskin og benytter flere elektriske mindre maskiner som f.eks. minigraver, gysepumpe, kompressorer og skiftbusser. Vi samarbeider tett med våre leverandører innen videreutvikling av vår maskinpark og oppgraderer til elektrisk der vi har muligheten til det.

Alle anleggsprosjekter påvirker naturen ved sin inngripen. I LNS arbeider vi for at vår påvirkning skal være så liten som mulig. Dette gjøres blant annet ved å optimalisere og minimere arealbeslaget i prosjekteringen. Vi setter krav til våre underentreprenører slik at også de overholder reguleringsgrenser og hensynssoner.

I våre største prosjekter har vi omfattende overvåking av vassdrag, elver og bekker i områdene rundt anlegget vårt. Det overvåkes regelmessig ved bruk av både biologiske, fysiske og kjemiske parametere. På den måten kan vi avdekke endringer tidlig og gjøre tiltak ved behov.

Avfallshåndtering
For å minske vårt miljøavtrykk har vi også stort fokus på avfallshåndtering og reduksjon av mengden avfall. Vi skal sortere minst 85 % av avfallet vi produserer, men vi gjør også tiltak å kunne gjenbruke mest mulig av avfallet.

Gjenbruk skjer internt på eller mellom våre anlegg, men en del av våre overskuddsressurser gis bort og kommer til bruk i lokalsamfunnene vi er en del av. Dette kan f.eks. være trevirke som blir gjenbrukt eller brukt som ved, møblement/inventar, plastprodukter som rør og rengjorte IBC-kontainere eller pant som gis bort til inntekt for lokale lag og foreninger.

Vår tjenesteleverandør innen matservering ved våre største anlegg, ISS, har forpliktet seg til Cool Food Pledge. Det betyr at de har en forpliktelse om å redusere klimagassutslipp av maten de serverer globalt med 25 prosent innen 2030. I tillegg vil ISS globalt halvere matsvinnet innen 2027. 

Sertifisering og bærekraftrapportering
Prosjektet E6 Kvænangsfjellet skal sertifiseres etter Breeam Infrastructure (tidl. Ceequal) Whole Project til minimum Very Good. Arbeidet med dette har vært på gående fra strategifasen til prosjektering og nå i utførelsesfasen.

I 2015 ble LNS ISO- sertifisert i 14001 Miljøledelse, som betyr at vi jevnlig blir revidert og kontrollert i alt vi gjør. Vi arbeider aktivt med forbedring av våre systemer for å redusere vår påvirkning på klima og miljø. Vi har utarbeidet en miljø- og klimastrategi og vi skal være en pådriver for grønnere og bærekraftige løsninger både internt og hos våre underentreprenører og leverandører. Fra 1. januar 2023 starter LNS sin bærekraftrapportering ved bruk av GRI-standarden i henhold til FNs Bærekraftmål.